|   | 

Karty charakterystyki substancji chemicznych

Dokumentem, który stanowi obowiązkową część dokumentacji technicznej produktów chemicznych (w tym: substancji, mieszaniny, odpadów przemysłowych czy materiału), nosi nazwę karta bezpieczeństwa chemicznego. Jej celem jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat przechowywania, transportu, bezpieczeństwa stosowania przemysłowego produktów chemicznych oraz jego usuwania i przechowywania do celów domowych, co stanowi bardzo ważną treść dla konsumentów. Dla produktów używanych w życiu codziennym i przemyśle stworzone zostały karty charakterystyki. Zawierają one informacje, których wymagania odpowiadają załącznikowi II do rozporządzenia UE (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH). Załącznik II wszedł w życie w maju 2010 na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010. Dla produktów chemicznych do transportu, odprawy celnej oraz po otrzymaniu innych pozwoleń, wydana zostać musi karta bezpieczeństwa. Objęte tą zasadą są produkty typu substancja, mieszanina, materiał oraz odpady przemysłowe. Karta bezpieczeństwa przekazuje konsumentowi istotne informacje oraz treści niosące pomoc w momencie negatywnego wpływu środków chemicznych. 

Komu i w jaki sposób wydawana jest karta charakterystyki oraz kto musi ją przygotować 

Do zakończenia procedury rejestracji i uzyskania karty charakterystyki zobowiązani są producenci substancji  lub preparatów spoza UE, którzy eksportują ją w jej granice. Jeżeli transportowana substancja została sklasyfikowana jako niebezpieczna, należy przekazać kartę charakterystyki importerowi. Przygotowana karta musi pozostać w zgodzie z wymogami REACH. W jaki sposób wydawana jest karta charakterystyki? Pierwszym krokiem jest uzyskanie kontaktu z jednostką certyfikującą oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Kolejnym etapem jest certyfikowana faza kontroli materiału oraz rejestracja substancji certyfikowanej, następnie rejestracja wykonanego dokumentu i w rezultacie uzyskanie paszportu. Sprawdź więcej na https://consultchem.pl/ >>

Informacje dotyczące przewozu chemikaliów 

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nr 1907/2006, które wydane zostało przez Parlament Europejski oraz Radę Europy. Rozporządzenie zawiera w sobie informację na temat rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Chemikalia rozumiane są jako substancje niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska, rakotwórcze, mutagenne oraz toksyczne. Substancje takie mogą być wysyłane na rynek europejski w ilościach większych niż jedna tona rocznie wyłącznie wówczas, gdy zostały one zarejestrowane. Jeżeli planujemy dostarczenie więcej niż stu ton rocznie, obowiązuje nas pełna rejestracja chemiczna zgodnie z rozporządzeniem. Jeżeli planujemy transport do stu ton wystarczy rejestracja wstępna. Importerzy z UE dokonują rejestracji w przypadku importowania substancji we własnym zakresie lub w ramach przygotowań. Natomiast producenci spoza Unii Europejskiej również zobowiązani się do zakończenia procedury rejestrowania substancji. 

Zobacz również